> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: RECONEIXEMENT I MILLORA DE LA TERRA PER A CONSTRUIR

RECONEIXEMENT I MILLORA DE LA TERRA PER A CONSTRUIR

Projecte de reconeixement i millora de la terra per a la construcció d'un hàbitat de terra, un tipus de construcció ecològica, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
Ens trobem a Bràfim amb els promotors del projecte de l'Escola d'Arquitectura de la terra, EAT OmegaLight.  Roger Cugat (director EAT Omegalight), Jorge Mármol (Dept. Logístico EAT Omegalight) i  Jesús A. Mármol ( Coordinador Acadèmic de EAT Omegalight)

Tenim com objectiu el reconeixement de la terra de que disposem i que prové d'una excavació propera. 
Fem una comparativa inicial de la terra amb una mostra de dterra 0-30, de granulometria ajustada. A títol comparatiu, realitzem un garbellat preliminar del dterra 0-30, amb el garbell de 2 mm, veiem que es reté més del 50 % del material en aquest sedàs. La terra a valorar prové d'una excavació propera i s'observa que més del 90 % de la mostra passa per aquest sedàs, és greixosa i molt plàstica al tacte, de manera que sembla una terra composta bàsicament de llims i argiles. S'observa presència d'algun nòdul de calcita i carbonat càlcic dispers, probablement es tracta de margues calcàries.


Es necessari corregir la terra per poder-la utilitzar en construcció. A  falta dels pertinents assajos de laboratori, fem un primer tempteig barrejant un 30% de la terra, 35% de tot-u natural 0-30 que ens aportarà sorres i graves lleixoses, i 35% de Tot-u artificial reciclat de formigó que ens donarà cubicitat i fins no argilosos, afegirem un 6% d'aigua ja que la terra es prou humida. Treballem la mostra per tal d' homogeneitzar-la.  Amb el material resultant realitzem una proveta cúbica on es pot observar les millores en quan a estructura i capacitat portant del material, així com una cohesió més equilibrada.Els assajos de laboratori ens ajudaran a definir amb més exactitud la formulació definitiva.

Aquest és un exemple de com, amb pocs mitjans, podem identificar i millorar la nostra terra, aprofitant recursos propis i reciclant materials, contribuint així, a l'estalvi econòmic i la preservació del medi ambient.


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...