> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: ASSAJOS AL LABORATORI DEL CREA

ASSAJOS AL LABORATORI DEL CREA

Hem començat els assajos per la caracterització de les nostres terres al magnífic laboratori de la Universitat de Lleida, situat en l'edifici CREA.
Inicialment s'estudiaran 5  tipus de terra, 3 de les quals pensades per a construcció amb tàpia:

MOSTRA 1 : Denominada M1 . Terra reciclada procedent del cribratge inicial de RCD de formigó de fracció granulomètrica 0-30 mm .  amb certa presència d'argiles , llims i matèria orgànica. Humitat elevada.
MOSTRA 2 : Denominada M2 . Barreja de terra natural ( argiles, llims i sorra fina ) , tot-u artificial reciclada de RCD de formigó 0-30, lliure d'argiles,  i tot-u natural de pedrera al·luvial 0-30. La mostra té denominació comercial dterra 0-30 i és utilitzada en la construcció de murs de tàpia . Humitat elevada.
MOSTRA 3: Denominada M3. Tot-u artificial reciclada de RCD de formigó 0-30. Mostra seca
MOSTRA 4: Denominada M4. Obtinguda en el laboratori a partir de 50% de M1 i 50% deM3 
MOSTRA 5: Denominada M5. Obtinguda en el laboratori a partir de 33% de M1 i 33% M3 i 33% de grava 10-30 mm i ajustada a les corbes de Fuller i Bolumey .ASSSAIG D'HUMITAT NATURAL

Es determina la humitat de M1 i M2 segons norma UNE 103-300-93 . mitjançant assecat
en estufa a 110 º i càlcul de percentatge d'aigua respecte al pes total de la mostra , obtenint una humitat de 7,5 % per M1 i 5,1 % per M2 .


ASSAIG GRANULOMÈTRIC

Es quarteren 15 kg de cada mostra, amb l'objectiu de realitzar sis granulometries per a cada mostra utilitzant 2000 gr. en cada assaig i segons norma ASTM C136 -05 .
S'utilitzaran els tamisos 31,5 mm, 25 mm, 20 mm, 10 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,08 mm.
Es pesen les mostres, es realitza una primera granulometria per via seca fins tamís 10 mm i utilitzant màquina vibratòria durant 2 min. Es pesen les fraccions retingudes en cada tamís.El menor de 10mm es realitza per via humida. Es renta la fracció passant pel tamís 10 mm, sobre tamís 0,08 mm. La solució passant es deixa decantar durant 24 hores i la retinguda s'asseca al forn a 60 º durant 24 h .Un cop decantada la solució menor de 0,08 mm es retira l'aigua sobrant i s'asseca al forn durant 24 ha 60 º. La fracció 0,08-10 mm seca es pesa i es realitza granulometria en sec amb els tamisos de 8 mm a 0,08 mm, obtenint percentatge retingut en cada tamís. Es calcula el percentatge de mostra que passa per cada tamís .


                                  abans                                           passades 24 hores


Els resultats es representen en una taula semi-logarítmica, amb el diàmetre de les partícules a escala logarítmica en l'eix de les X i el percentatge que passa en l'eix de les Y.

Es comparen els resultats amb les corbes de Fuller i Bolumey utilitzades per dosificació de formigó .

Volem agrair a la UDL les facillitats i la bona acollida rebuda i especialment a Josep Ramon Castro, Lídia Rincón, Josep Gasià i Eduard Gregorio que recolzen i ens ajuden amb el nostre projecte.
http://www.eps.udl.cat/


Aquí us deixo l'enllaç del grup d'investigació i recerca Grea, que te com a un dels principals objectius es contribuir a l’augment de la competitivitat de les empreses, per mitjà de la col·laboració en el desenvolupament de nous productes i amb serveis d’assessorament tecnològic. 
http://www.grea.udl.cat/linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...