> - See more at: http://opinionesfantasma.blogspot.com.es/2016/03/compartir-entrada-de-blogger-en-facebook.html#sthash.3QpgyuSx.dpuf FETDETERRA: GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIADins dels assajos i proves que vàrem explicar en el taller, hi havia la confecció d'una granulometria de la terra que posteriorment utilitzaríem per a la part pràctica del taller.

El mètode de determinació granulomètric consisteix en garbellar una mostra determinada mitjançant tamisos de llum coneguda. La prova també fou una demostració de com realitzar un bon assaig amb pocs mitjans, de manera que es confeccionaren els garbells reutilitzant garrafes de diferents mides. 

Degut a la impossibilitat de garbellar mides inferiors a 1 mm es realitza un assaig sedimentomètric amb l'ajut de pots de vidre on es dissol la mostra amb aigua i s'estudia la precipitació de les diferents fraccions granul·lomètriques, per tal de tenir una idea aproximada del contigut d'argila, llims i arena fina de la mostra.

Tenint en compte el pes total i els pesos retinguts , es procedeix a realitzar la corba granulomètrica. Aquesta es realitza a partir del percentatge de mostra que passa per cada garbell i els percentatges extrets de l'assaig sedimentomètric.  

La corba obtinguda es compara amb les corbes de Fuller i Bolumey modificades per a terres.

En el nostre cas es va conclore que era necessari incorporar graves de mida 5-10 mm per tal d'ajustar la corba.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...